Member
High Energy Accelerator Experiments Group
Professor Hitoshi Yamamoto Masakazu Yoshioka
Associate Professor Tomoyuki Sanuki
Assistant Professor Akimasa Ishikawa Tadashi Nagamine
Secretary Kaori Kobayashi
Doctor & Master Course Students Zenmei Suzuki
Tomohiro Horiguchi
Shun Watanuki Thomas Czank
Shunsuke Murai
Yo Sato
Yuto Eda Takayuki Ueno Yosuke Kobayashi
Ahmed Mustahid Yuichi Okugawa Syotaro Yanagawa
Undergraduate Mutsumi Sato